ZÁSADY PRO ZVEŘEJNĚNÍ VE ZPRAVODAJI

ZÁSADY PRO ZVEŘEJňováNÍ a vydávání VE ZPRAVODAJI MORAVSKOBUDĚJOVICKO

 

Článek l

Úvodní ustanovení

 1. Zpravodaj Moravskobudějovicko (dále Zpravodaj) vznikl sloučením Zpravodaje města Moravské Budějovice a měsíčníku Moravskobudějovického mikroregionu, Listů Budějovicka. Zpravodaj vydává Městské kulturní středisko Moravské Budějovice jako měsíčník ve formátu A-4. Město Moravské Budějovice, obce Moravskobudějovického mikroregionu a MKS Beseda zajišťují finanční krytí nákladů spojených s vydáváním zpravodaje, z čehož vyplývá prioritní tištění materiálů.
 2. Zpravodaj se vydává za účelem poskytování informací občanům Města Moravské Budějovice, obyvatelům obcí Moravskobudějovického mikroregionu a integrovaných obcí. Informace se týkají činností Městského úřadu, Rady města a Zastupitelstva města, odborů radnice, dále kulturního života ve městě a v obcích moravskobudějovického mikroregionu, událostí ze společenského, kulturního a sportovního života. Ostatní příspěvky se koordinují ve vztahu k rozsahu prostoru na stránkách zpravodaje i ve vztahu k rozsahu finančního krytí nákladů spojených s vydáváním zpravodaje. Práva a povinnosti vydavatele se řídí Tiskovým zákonem.

 

Článek 2

Zveřejňování příspěvků

 1. Příspěvky se zveřejňují zásadně podepsané (uvedení jména, popř. iniciálu) s tím, že redakce zpravodaje má k dispozici kontakt na pisatele (jméno, název institutu apod.).
 2. Příspěvky politických stran a hnutí se uveřejňují pouze formou prezentace jednotlivých politických stran a hnutí v placené inzerci řízené ceníkem zveřejněným na webových stránkách www.besedamb.cz.
 3. Poskytovatel příspěvku do zpravodaje musí mít písemný souhlas osoby, vyskytující se na fotografiích, které mají být zveřejněny. Zároveň poskytovatel příspěvku musí mít souhlas osoby, která je zmíněna v článku.

 

Článek 3

Omezení při zveřejňování příspěvků

 1. Ve Zpravodaji Moravskobudějovicko nebudou zveřejňovány příspěvky:

a) hanlivé, pomlouvačné, vulgární, podněcující osobní polemiku občanů;

b) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry;

c) bez identifikačních znaků pisatele (anonymy);

d) příspěvky o politických stranách a hnutích formou článku.

 1. U příspěvků jednotlivých dopisovatelů vzhledem k rozsahu zpravodaje platí: Maximální rozsah příspěvku pracovníka MěÚ Mor. Budějovice, popř. příspěvkové organizace města, je 1 stránka A4. Výjimky se dohodnou předem s vydavatelem.
 1. Maximální rozsah příspěvků ostatních dopisovatelů je ½ stránky A4 (maximálně 4.000 znaků včetně mezer) včetně fotografií na jednoho pisatele, nedohodnou-li se jinak s šéfredaktorem, či vydavatelem zpravodaje. Výjimky tvoří články zvláštního významu pro město, či obce mikroregionu, jako např. Obec našim dětem, žehnání znaků a praporu, rodáci, hody, nebo akce konané pouze jednou v roce. Řeší se individuálně.
 2. V případě nutnosti zveřejňování vyhlášek, směrnic, pokynů a dalších právních norem, určených občanům města nebo mikroregionu, je dle jejich obsáhlého znění zveřejněna ve zpravodaji otištěna důležitá, či informativní část a dále bude následovat odkaz na zveřejnění v jiných informačních zdrojích, např. ve vývěsní skříňce, nebo na webových stránkách apod.
 3. Redakční rada si vyhrazuje právo zaslané články rozsáhlého charakteru tyto redakčně krátit a upravit při zachování obsahu sdělení, nebo v časovém limitu požádat autora o příslušné zkrácení do výše stanoveného rozsahu.
 4. Přednostně budou vybírány příspěvky aktuální a příspěvky institucí, které hradí finanční náklady na vydávání zpravodaje.
 5. Inzerce pro parlamentní a senátní volby se řídí § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění.

 

Článek 4

Příprava vydávání Zpravodaje Moravskobudějovicko

 1. Příspěvky určené ke zveřejnění ve Zpravodaji (mimo reklamy a upoutávky) shromažďuje prostřednictvím elektronické pošty – e-mailů, nosičů CD, DVD nebo flesh disků, šéfredaktor Zpravodaje, který také připravuje vlastní články, popř. úsek redakce zpravodaje MKS Beseda Moravské Budějovice. Příspěvky se zasílají v příloze Wordu, dle dříve stanovených zásad.
 2. Datum uzávěrky vydání Zpravodaje je vždy desátého dne v předchozím měsíci, pokud není v tiráži uvedeno jinak.
 3. V každém vydání jsou zveřejňovány pravidelné rubriky, či další aktuální příspěvky,a to: úvodník starosty, místostarosty, tajemnice, ředitele příspěvkové organizace MKS Beseda, informace o jednání Rady města nebo Zastupitelstva města (dle potřeby i informace Městské policie), Víte, že…, Blahopřání, Vzpomínky, recepty našich čtenářů, kulturní přehled pro příští měsíc.
 4. Články, které obdrží redakce po uzávěrce, nebudou otištěny.
 5. Zadání do tisku a distribuci zajišťuje vydavatel MKS Beseda. Obdobně upřesňuje počty v dohodě s příslušnými obcemi, v návaznosti na fakturaci.
 6. Korekturu provádí dle daných zásad pověřený korektor. Obdobně výběr a jednání s tiskárnou zajišťuje vydavatel.
 7. Příspěvky i fotografie od dopisovatelů nejsou honorovány. Každý dopisovatel zaručuje svá vlastní autorská práva.

 

 Článek 5

Redakční rada

 1. Redakční rada je zpravidla pětičlenná, složená ze zástupce Rady města, Rady Moravskobudějovického mikroregionu a vedoucího pracovníka MKS Beseda, pracovníka redakce MKS Beseda a šéfredaktora Zpravodaje.
 2. V čele Redakční rady stojí předseda, který svolává jednání rady, radu řídí a je zodpovědný za její činnost. Rada se schází zpravidla jednou měsíčně před vydáním příslušného čísla Zpravodaje. Z jednání se pořizuje písemný záznam.
 3. Redakční rada se také podílí na příspěvcích do Zpravodaje, dle dohody z jednání, např. oslovuje zájmové skupiny či fyzické osoby, organizace, představitele města i obcí mikroregionu ke zpracování a zaslání aktuálního článku. Členové rady také mohou osobně přispívat do Zpravodaje.
 4. Redakční rada spolu s šéfredaktorem rozhoduje o případných změnách obsahové a grafické podoby Zpravodaje, dbá na jednotnost vzhledu a důstojné vydání.
 5. Redakční rada řeší stížnosti, návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy Zpravodaje.
 6. Redakční rada rozhoduje o zveřejnění, případně nezveřejnění sporných příspěvků občanů i organizací. Při záměru nezveřejnění toto osobně projedná ředitel MKS Beseda se zainteresovanými stranami a sjednotí řešení. Rada si vyhrazuje právo tento sporný článek odložit do doby vyjasnění daných okolností.

 

Článek 6

Inzerce ve Zpravodaji Moravskobudějovicko

 1. Inzerci shromažďuje redaktor v MKS Beseda, a to vždy do data uzávěrky následujícího vydání Zpravodaje, který je vždy zveřejňován v tiráži zpravodaje.
 2. Ve Zpravodaji Moravskobudějovicko nebude zveřejňována inzerce hanlivá, pomlouvačná, vulgární, podněcující osobní polemiku občanů a neetická.
 3. Pro barevnou inzerci je vyhrazena vnitřní strana obálky po konzultaci s redaktorem v MKS Beseda (barevná inzerce je limitovaná prostorem). Velikost reklamy může být na celou stránku, polovinu, nebo čtvrtinu.
 4. O umístnění černobílé reklamy uvnitř Zpravodaje rozhoduje redakce Zpravodaje.
 5. Řádková inzerce má pouze textovou podobu. Šířka řádku je 30 znaků včetně mezer a počet řádků je maximálně 15. Řádkovou inzerci lze podat v Turistickém informačním centru na adrese MKS Beseda, Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice.
 6. Příspěvkové organizace zřízené městem Moravské Budějovice mají slevu 50% na inzerci akcí pořádané danou organizací.
 7. Vzpomínky, blahopřání a poděkování jsou zpoplatněny (242,- Kč vč. DPH). Maximální rozsah textu je 600 znaků včetně mezer a jedna fotografie. K uveřejnění blahopřání je nutný písemný souhlas žijící osoby, které se blahopřeje.
 8. Ceny inzerce naleznete v příloze, nebo na stránkách MKS Beseda: www.besedamb.cz

Zásady pro zveřejňování a vydávání ve Zpravodaji jsou platné od 24. 5. 2018 a nahrazují tak zásady z 1. 3. 2015.

Součástí zásad je příloha č. 1 ceník Zpravodaje Moravskobudějovicko.

V Moravských Budějovicích 24. 5. 2018

 

 


Příloha č. 1

CENÍK INZERCE

 

CENÍK BAREVNÉ INZERCE
Rozměr inzerce 1/1  strany barevně  

194×274 mm

1/2 strany barevně  

194×134 mm

1/4 strany barevně  

95×134 mm

Cena 11.374,- Kč 6.171,- Kč 3.388,- Kč

 

CENÍK ČERNOBÍLÉ INZERCE (s možností přidání žluté barvy)
Rozměr inzerce 1/1 strany černobíle  

176×257 mm

1/2 strany černobíle  

176×126 mm

1/4 strany černobíle  

86×126 mm

Cena 7.140,- Kč 3.940,- Kč 2.040,- Kč

 

U černobílé inzerce lze zvolit i individuální rozměr. Cena za 1 cm² je 20,- Kč.

 

Při opakované inzerci nabízíme slevu:

3 měsíce (tři inzerce stejného rozsahu během jednoho kalendářního roku) – 10% 

6 měsíců (šest inzercí stejného rozsahu během jednoho kalendářního roku) – 15%

celoročně 20% (11 čísel)

 

Vzpomínka / blahopřání / poděkování 242,- Kč. (K blahopřání a poděkování je zapotřebí písemný souhlas osoby, které se přeje/děkuje)
 

Řádková inzerce:

 • inzerci podávejte v turistickém informačním centru (MKS Beseda)
 • řádek má 30 znaků (včetně mezer)
 • cena inzerce je kalkulována podle počtu řádků – první řádek 60,- Kč, každý další + 20,- Kč
 • rámeček u inzerce – příplatek 50% z ceny inzerátu
 • platba probíhá v hotovosti
 • sleva při opakování se na řádkovou inzerci nevztahuje
 

Kulturní akce škol Moravskobudějovického mikroregionu sleva 50% (grafická inzece).

Politická inzerce (volební kampaně) + 100%

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.

 

 

Přehledný ceník naleznete také na této adrese: www.besedamb.cz/zpravodaj/cenik-inzerce